top of page

La pàgina web www.centrediagnostictgn.com ha estat creat i és titularitat de Centre de Diagnòstic Tarragona S.L.U.P, amb C.I.F B-43206812, en endavant la marca comercial "centrediagnostictgn.com". 

El domicili social de Centre de Diagnòstic Tarragona S.L.U.P, amb C.I.F B-43206812, queda establert, als efectes del present Avís Legal, a l'avinguda Pau Casals nº 9, 2n 2ª, 43003 Tarragona, Espanya.

 

Destinatari i condicions d'ús de la pàgina web 

La utilització de la pàgina web www.centrediagnostictgn.com suposa l'acceptació plena per l'usuari de totes les Condicions Generals d'ús vigents en cada moment en que l'usuari accedeixi a aquest, de manera que si no està d'acord amb el seu contingut haurà d'abstenir-se de fer ús del mateix. 

L'usuari es compromet a no utilitzar els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d'aplicació. 

La marca comercial "centrediagnostictgn.com" es reserva el dret a retirar l'accés a la seva pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui al disposat en aquest avís legal.

La marca comercial "centrediagnostictgn.com" es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. 

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del lloc web i dels continguts inclosos en el mateix, sota la seva exclusiva responsabilitat. L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 

Propietat industrial i intel·lectual 

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit al lloc web pertanyen a la marca comercial "centrediagnostictgn.com".

La marca comercial "centrediagnostictgn.com"és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, codi HTML, els texts, i qualsevol altre contingut de la pàgina web "centrediagnostictgn.com", en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut de "centrediagnostictgn.com" no podrà ser reproduït ni total ni parcialment, ni transmet, ni enregistrat per cap sistema de recuperació de la informació, en cap forma ni en cap medi, a menys que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, per part de la citada entitat. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i demés dades identificatives dels drets de la marca comercial "centrediagnostictgn.com", així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pogués contenir els continguts.

Política de privacitat i protecció de dades

1. Protecció de dades 

La marca comercial "centrediagnostictgn.com" ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Les dades personals recaptades mitjançant la web "centrediagnostictgn.com" són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de Centre de Diagnòstic Tarragona S.L.U.P, amb C.I.F B-43206812, que és així mateix el responsable de l'esmentat fitxer.

L'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a cdiagt@tinet.fut.es / www.centrediagnostictgn.com implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Centre de Diagnòstic Tarragona S.L.U.P, amb C.I.F B-43206812. 

El client pot exercitat els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb arranjament del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant correu electrònic a l'adreça cdiagt@tinet.fut.es o per correu ordinari al domicili social de Centre de Diagnòstic Tarragona S.L.U.P, C.I.F B-43206812. a l'Av. Pau Casals nº 9, 2n 2ª, 43003 Tarragona, Espanya 

 

2. Recollida de dades 

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través de l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a:  cdiagt@tinet.fut.es

 

3. Secret professional

Totes les comunicacions privades entre la marca comercial "centrediagnostictgn.com" i els diferents clients/usuaris seran considerades com a confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que tenen aquesta naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

 

4. Cessió d'informació personal a tercers 

La marca comercial "centrediagnostictgn.com" no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus clients/usuaris a tercers. 

 

5. Canvis a la Política de seguretat i Protecció de dades

La marca comercial "centrediagnostictgn.com" es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre amb arranjament de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en www.centrediagnostictgn.com.

 

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web, així com les relacions que poguessin derivar-se, estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola, per expressa aplicació del disposat a l'article 1.262 del Codi Civil, en relació amb el disposat en el Capítol IV, del Títol Preliminar del mateix cos legal. Per la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i al marca comercial "centrediagnostictgn.com", per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

 

Exclusió de responsabilitat

La marca comercial "centrediagnostictgn.com" no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc Web www.centrediagnostictgn.com no es fa responsable de possibles danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que en derivin de l'ús de la informació i de les `matèries contingudes al citat web.

bottom of page