top of page

PSICOLOGIA JURÍDICA

 

INFORMES PSICOLÒGICS PERICIALS

 • Elaboració d'informes psicològics pericials en:

- Dret de família: recomanacions de guarda i custòdia, i règim de visites (proposta i seguiment); privació de la pàtria potestat; adopció i tuteles; processos de nul·litat matrimonial.

- Dret Penal: valoració d'imputabilitat; valoració de presumptes agressors; risc i característiques de violència, valoració de víctimes i credibilitat de les declaracions; orientació tècnica en casos amb tribunal del jurat.

- Dret Civil: incapacitacions; internaments psiquiàtrics involuntaris; valoració de danys i seqüeles.

 

- Dret laboral: valoració de seqüeles d'accidents de treball; situacions d'abús de poder dins de l'organització; incapacitació o invalidesa.

 • Assessorament psicològic

 • Col·laboració durant els procediments

PERÍCIA CAL·LIGRÀFICA

 • Realització d'informes cal·ligràfics

 • Testaments hològrafs

 • Falsificació de documents en general

 • Verificacions de signatures

 • Assistència a judicis

 • Orientació i assessorament tècnic pericial

PATENTS I MARQUES

 • Verificació i peritatge de productes tèxtils

 • Verificació i peritatge de productes musicals

 • Verificació i peritatges de joguines

 • Verificació i peritatge de productes industrials

 • Documentoscòpia aplicada a patents i maques

PERICIALS GRAFOLÒGIQUES

La grafologia és la ciència que s'ocupa de l'anàlisi i interpretació de l'escriptura. Donada l'objectivitat en la qual es troba immers un anàlisi grafològic, així com la importància que tenen en el seu estudi els coneixements sobre el funcionament psíquic de la persona, és rellevant que el grafòleg expert tingui formació i àmplia experiència a l'àrea de la psicologia.

MEDIACIÓ

La mediació és un procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i la recerca de solucions entre aquelles persones que es troben immerses en un conflicte. Es pot aplicar en els àmbits familiar, laboral, penal i comunitari.

Please reload

bottom of page